Petteri Orpo

kokoomus_logon3

Keskiluokka on se ahkera, työtätekevä joukko, jonka varassa Suomi pyörii. Suomalaisista noin puolet kuuluu keskiluokkaan. Suomessa omalla ahkeruudella ja koulutuksella on voinut parantaa omaa ja läheistensä elämää. Verot ovat korkeat, mutta niiden vastineeksi saa hyvät palvelut ja sosiaaliturvan. Yhteiskunta koetaan reiluksi ja turvalliseksi.

 

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia. Länsimaissa keskiluokkaa uhkaa kutistuminen. Tämä johtuu globalisaatiosta ja teknologian kehityksestä, jotka ovat hyviä asioita, mutta haastavat meitä. Teknologia mahdollistaa meille kaikille paremmat palvelut ja tuotteet. Työtä siirtyy kehittyviin maihin samalla kun automatisointi vähentää täällä tehtävää työtä. Tämä ei tarkoita, etteikö tilalle voisi syntyä uutta työtä, mutta se kertoo, että tulevaisuus on liian monelle epävarma.

 

Kun maksajien joukko kutistuu, jäljelle jäävien rasite kasvaa. Verot nousevat. Luottamus julkisiin palveluihin on osittain horjunut. Moni miettii, saako maksetuille veroille vastinetta ja onko Suomella varaa pitää läheisistäni huolta tulevaisuudessa? Ilman vahvaa keskiluokkaa ei ole hyvinvointia, koska ei ole sen kustantajia.

 

Toki on mahdollista rakentaa yhteiskunta, jossa keskiluokka on pieni. Se on jakautunut yhteiskunta, jossa mahdollisuuksien tasa-arvo on järkkynyt. Minä en tahdo sellaista Suomea. Tahdon, että kaikki pysyvät mukana myös nopeassa muutoksessa. Kysymys keskiluokasta on aikamme suurimpia arvovalintoja: annammeko yhteiskunnan jakautua menestyjiin ja häviäjiin vai kuljemmeko eteenpäin yhdessä.

 

Keskiluokka on löydettävä uudelleen

 

Näen, että tulevaisuuden keskiluokan hyvinvoinnin voi kiteyttää neljään asiaan. Ensinnäkin mahdollisuuksien tasa-arvo luo tunteen oikeudenmukaisuudesta. Toiseksi ahkeruudella pärjääminen kannustaa eteenpäin ja on reilua. Kolmanneksi elämä on riittävän turvallinen muutoksessa ja epäonnessa, kuten sairauden tai työttömyyden iskiessä. Neljänneksi ihmiset jakavat tietyt yhteiset arvot ja pyrkivät riittävään yhteisymmärrykseen.

 

Miten näitä vahvistettaisiin käytännössä? Kaikkein tärkeintä on uudistaa työelämä vastaamaan globalisaatioon ja teknologian muutokseen. Tämä on välttämätöntä, jos tahdomme, että Suomessa on jatkossakin riittävästi työtä muillekin kuin huippukoodareille. Tarvitaan paikallista työpaikkasopimista eli joustavuutta, koska yritykset ja työsuhteet ovat todella erilaisia. Palkanmuodostuksen on pidettävä yllä kansainvälistä kilpailukykyä ja ostovoimaa eli tarvitaan Suomen malli. Työlainsäädäntö tulee päivittää tähän päivään siten, että se ottaa huomioon muuttuneen työn luonteen, kuten esimerkiksi etätyön ja erilaiset elämäntilanteet. Tarvitsemme myös työhyvinvointisopimuksia parantamaan työssä jaksamista kiihtyvässä työelämän tahdissa.

 

Meidän täytyy myös tunnustaa, että kaikki eivät voi olla globaalisti kilpailukykyisiä huippuosaajia. Kaikki työ on arvokasta. Tarvitaan myös palveluammatteja. Otetaan mallia Saksan pientöistä. Monissa töissä palkkaa voisi täydentää palkkatuella. Työtä ja sosiaaliturvaa tulee ennakkoluulottomasti yhdistellä. Yrittäjien ja epätyypillisten työsuhteiden sosiaaliturva pitää saattaa samalle tasolle kuin palkansaajilla. Miksi elinkeinonharjoittajana tehdyn työn pitäisi olla riskialttiimpaa kuin palkansaajana tehdyn?

 

Sosiaaliturvan uudistaminen onkin elintärkeää keskiluokan keksimisessä uudelleen. Ansiosidonnainen työttömyysturva tulee uudistaa reippaasti kattavammaksi ja kannustavammaksi. Perusturvan tulee olla yksinkertaisempaa ja se tulee sitoa osallistumiseen. Selvää on, että myös verotuksen tulee kannustaa nykyistä paremmin työntekoon, yrittämiseen ja säästämiseen. Usko ahkeruuteen ei saa horjua.

 

Mahdollisuuksien tasa-arvo ja maailmassa pärjääminen perustuvat osaamiseen. Erityisesti tulevaisuus huutaa vahvaa panostusta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Voisiko esiopetusta pidentää kahteen vuoteen? Voisiko ensimmäinen vieras kieli alkaa jo ensimmäiseltä luokalta tai jo päiväkodissa? Kansainvälisyys on ehdoton edellytys globalisoituvilla työmarkkinoilla. Myös ohjelmoinnin perusteiden ymmärtäminen saattaa pian olla yhtä tärkeää kuin lukemaan oppiminen. Voisiko ohjelmointia opettaa jo ensimmäiseltä luokalta lähtien?

 

Ammatillista koulutusta ja korkeakoulutustamme on muokattava erityisesti elinikäistä oppimista tukevaan muotoon. Tulevaisuudessa tutkintojen tärkein anti on ajattelutaitojen tarjoaminen. Tieto vanhenee. Tiedon hakemisen työkalut vain kehittyvät. Koulutuksemme tulee kaikilla tasoilla vahvistaa yleissivistystä ja yhteiskunnan sekä talouden ymmärtämistä, koska monimutkaistuvassa maailmassa tarvitaan kokonaisuuden hahmottamista. Jaettu perussivistys on tärkeää myös siksi, että yhteiskunta pysyy eheänä.

 

Yhteiskunnan tulee pystyä tarjoamaan turvallisuutta kiihtyvässä muutoksessa. Oman kodin hankkimisen tulee edelleen olla mahdollista kaikille työssäkäyville, vaikka työsuhteet olisivatkin lyhyempiä ja erilaisia kuin perinteisesti. Verotus ei saa asettaa ylimääräisiä esteitä unelmalle omasta kodista. Asumisen kustannukset, kuten energian hinta, tulee pitää kohtuullisena. Työn perässä muuttamisesta tulee tehdä helpompaa. Myös töihin matkustamisen mahdollisuuksia tulee parantaa muun muassa panostamalla keskeisiin liikenneväyliin ja -palveluihin. Säästäminen tulee tehdä houkuttelevaksi esimerkiksi verotuksella, jotta ihmiset voivat varautua muutoksiin myös omaehtoisesti.

 

Perusturvallisuuden keskeinen osa ovat toimivat palvelut. Terveydenhuollossa valinnanvapaus asettaa ihmisen keskiöön. Terveydenhuollon täysin kohtuuttomat jonot tulee poistaa Suomesta. Vanhusten hoivapalveluiden laatua pitää parantaa valinnanvapautta käyttämällä. Jokaisen suomalaisen tulee pystyä jälleen luottamaan siihen, että myös ikääntyessä ihmisistä pidetään huolta. Eläkejärjestelmän kestävyyttä on tarkasteltava säännöllisesti. Myös hoivapalveluiden palveluvastuuvelka eli niihin varautumiseen tarvittava summa pitää laskea. Palveluiden rahoitus ei voi perustua velkaan. Julkisten menojen ja tulojen on oltava tasapainossa juuri sen takia, että palvelut voidaan turvata myös tulevaisuudessa.

 

Huolehditaan siitä, että Suomi on tulevaisuudessakin yhteiskunta, jossa keskiluokka voi hyvin. Pidetään kaikki mukana. Ryhdytään pelastustoimiin heti!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *